Презентація “Декларування доходів”

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного підприємства
«Долинське лісове господарство»
від 18червня 2020 року № 74

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу
з питань запобігання та виявлення корупції

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає завдання, функції та права уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа).
 2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).
 3. Уповноважена особа утворюється як самостійна та функціонально незалежна уповноважена особа відповідно до частини першої статті 131 Закону.
 4. Керівник підприємства (далі – відповідальний об`єкт), забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від впливу чи втручання у її роботу.
  Уповноважена особа забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на неї завдань.
 5. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов`язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняються.
  У разі відсутності уповноваженої особи у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, перебування у відпустці та з інших причин, її обов`язки виконує інша особа (за її згодою), визначена керівником відповідального субєкта.
 6. Уповноважена оосба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Типовим положенням.
 7. Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв`язку із виконанням службових обов`язків, крім випадків, встановлених законом.

ІІ. Основні завдання, функції та права уповноваженої особи

 1. Основним завданням уповноваженої особи є:
  1. розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов`язаним з корупцією;
  2. організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідального суб`єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого відповідального суб`єкта відповідних пропозицій;
  3. надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
  4. здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулювання, інформування керівника відповідального суб`єкта та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
  5. перевірка факту подання суб`єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
  6. здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;
  7. забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
  8. інформування керівника відповідальноо суб`єкта, Національного агентства, інших спеціально уповноважених уб`єктів у сфері протидії корупції, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
 2. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:
  1. здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;
  2. розробляє проекти актів з питань запобігання та виявлення корупції відповідального суб`єкта;
  3. організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідального суб`єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, вносити керівнику такого відповідального суб`єкта пропозиції щодо таких заходів;
  4. забезпечує підготовку антикорупційної програми відповідального суб`єкта, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;
  5. здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду;
  6. надає структурним підрозділам та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
  7. вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує керівника відповідального суб`єкта та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
  8. проводить перевірку факту подання суб`єктами декларування, які працюють у відповідальному суб`єкті (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідальному суб`єкті конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), відповідно до час тини другої статті 49 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;
  9. надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави;
  10. організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;
  11. співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;
  12. надає працівникам відповідального суб`єкта або особам, які проходять у них службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;
  13. здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;
  14. інформує керівника відповідального суб`єкта, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідального суб`єкта;
  15. у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником відповідального суб`єкта корупційного правопорушення або правопорушення, пов`язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влад України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;
  16. повідомляє у письмовій формі керівника відповідального суб`єкта про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов`язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками відповідального суб`єкта з метою забезпечення дотримання відповідальним суб`єктом вимог частин другої, четвертої та п`ятої статті 65 Закону;
  17. інформує Національне агентство у разі ненаправлення кадровою службою відповідального суб`єкта завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної кратки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень для внесення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення;
  18. організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб`єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;
  19. веде облік працівників відповідального суб`єкта, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов`язаних з корупцією;
  20. візує проекти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;
  21. щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та інформацію щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції;
  22. щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до стаття 20 Закону;
  23. взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб`єктів. Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб`єктами у сфері протидії корупції.
 3. Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї завдань має право:
  1. витребувати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 539 Закону, від інших структурних підрозділів відповідального суб`єкта документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;
  2. викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосується повідомлених викривачем фактів, у тому числі керівника, заступників керівника відповідального суб`єкта;
  3. звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача його близьких осіб;
  4. виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод;
  5. отримувати від посадових та службових осіб відповідального суб`єкта письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень;
  6. мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є відповідальних суб`єкт, з урахуванням обмежень, встановлених законом;
  7. брати участь та проводити для працівників відповідального суб`єкта внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;
  8. здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в юридичних особах;
  9. надсилати за підписом керівника відповідального суб`єкта запити до територіальних (міжрегіональних) органів, юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідального суб`єкта, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань;
  10. вносити подання керівнику відповідального суб`єкта про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів;
  11. ініціювати перед керівником відповідального суб`єкта питання проведення перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції на підприємстві і в його підрозділах;
  12. проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідального суб`єкта та надавати інформацію про них керівнику відповідального суб`єкта.

ІІІ. Уповноважена особа

 1. Уповноважена особа забезпечує своєчасність та повноту завдань та обов`язків.
 2. Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна керівникові відповідального суб`єкта.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Державного підприємства
«Долинське лісове господарство»
С.П.Коваленко
«24» грудня 2020 року

План заходів щодо запобігання корупції на 2021 рік


п/п
Назва заходівТермін виконанняВідповідальні за виконання
1.Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання посадовими особами Лісгоспу покладених на них обов’язків і завданьПротягом 2021 рокуГоловні спеціалісти Лісгоспу, інспектор з кадрів
2.Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад про спеціальні обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»Протягом 2021 рокуІнспектор з кадрів
3.Забезпечувати попередження осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про встановлені обмеження.Протягом 2021 рокуІнспектор з кадрів
4.Забезпечувати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в ЛісгоспіПротягом 2021 рокуІнспектор з кадрів
5.Організувати подання суб’єктами декларування шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави (далі – декларації) за 2019 рік за формою, що визначена Національним агентством у встановленому законодавством порядкуДо 01.04.2021Інспектор з кадрів
6Здійснити перевірку фактів подання спеціалістами Лісгоспу електронних декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку відповідно до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції».Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких деклараційІнспектор з кадрів
7.Надавати суб’єктам звернення до Лісгоспу своєчасно достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції».Протягом 2021 рокуКерівництво Лісгоспу, відповідальні виконавці
8.Надавати, у межах компетенції, методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства працівникам ЛісгоспуПротягом 2021 року  Інспектор з кадрів
9.Оприлюднювати на офіційному веб-сайті Лісгоспу інформацію про вжиті заходи щодо запобігання корупції, в тому числі поповнювати та систематично оновлювати антикорупційні матеріалиПротягом 2021 рокуІнспектор з кадрів
10.Забезпечити механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень шляхом функціонування існуючої постійно діючої електронної поштової адреси для повідомлень: dol-lisgosp@ukr.netПротягом 2021 рокуІнспектор з кадрів
11.Повідомляти у письмовій формі керівництво Лісгоспу та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами ЛісгоспуУ разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушенняІнспектор з кадрів
12.Проводити відповідні службові розслідування (перевірки) відносно спеціалістів Лісгоспу у випадку встановлення факту недодержання такими особами антикорупційного законодавства.Протягом 2021 рокуІнспектор з кадрів
13.Розглядати анонімні повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.Протягом 2021 рокуІнспектор з кадрів
14.Вживати у межах повноважень заходів щодо запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів у спеціалістів ЛісгоспуПротягом 2021 рокуДиректор, інспектор з кадрів
15.Забезпечити ведення обліку посадових осіб Лісгоспу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.Протягом 2021 рокуІнспектор з кадрів
16.Забезпечувати неухильне дотримання антикорупційного законодавства під час проведення  публічних закупівельПротягом 2021 рокуТендерний комітет Лісгоспу
17.Брати участь у семінарах та нарадах з питань запобігання та протидії проявам корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересівПротягом 2021 рокуДиректор, інспектор з кадрів